Search
Close this search box.

HISTORIKU I PROJEKTIT

Përvoja e fituar nga RTM, duke filluar nga viti 2015, në rajonet malore të veriut të Shqipërisë ka nxjerrë në pah izolimin e fortë dhe mungesën e mundësive për të rinjtë në këto zona më të thella të vendit. Për këtë arsye, në gjysmën e parë të vitit 2020, RTM dhe ekspertë të organizatave vendase kryen një studim fizibiliteti për të analizuar gjendjen e të rinjve në qarkun e Shkodrës, Kukësit dhe Dibrës.

Studimi zbuloi një shqetësim të thellë mbi perspektivat e jetës së të rinjve, dhe në të njëjtën kohë, rinia rurale u identifikua si një aktor kyç për të sjellë ndryshime thelbësore dhe për të mbështetur zhvillimin e territorit të tyre.

Konteksti

Popullsia shqiptare është e dyta më e re në Evropë, megjithëse numri absolut i të rinjve është ulur në dy dekadat e fundit. Shkalla kombëtare e papunësisë së të rinjve është 28.1%, sigurisht më e keqe në zonat rurale, dhe situata e grave të reja është gjithashtu veçanërisht shqetësuese. Prandaj, zonat urbane kanë përjetuar rritje të qëndrueshme të popullsisë, ndërkohë që një rënie e madhe vërehet në zonat rurale të synuara. Këto zona rurale karakterizohen nga një numër i vogël qendrash urbane dhe një fragmentim i madh i popullsisë në fshatra të vegjël. Shpesh e vetmja mundësi e disponueshme për të rinjtë ruralë përfaqësohet nga migrimi drejt zonave urbane ose jashtë vendit.

Politikat publike kanë qenë joefektive deri më tani në adresimin e çështjeve që kanë të bëjnë me përfshirjen e të rinjve në bujqësi dhe zhvillimin rural, si dhe tendencën gjithnjë në rritje të migrimit të tyre. Mundësia e këtyre zonave për të mbijetuar dhe rigjallëruar nuk mund të ndahet nga mbajtja dhe tërheqja e të rinjve duke u fokusuar në potencialin e sektorëve ekonomikë tashmë të pranishëm (agro-ushqimore, turizmi rural, etj.) dhe duke mbështetur pjesëmarrjen e të rinjve në jetën social-ekonomike të territorit.

INFORMACION I PERGJITHSHEM:

Shteti: Shqiperi

Zona: Qarqet Shkodër, Kukës dhe Dibër (11 Bashki)

Kohëzgjatja: Shkurt 2021 – Tetor 2023

Sektori i synuar: zhvillimi rural, fuqizimi i të rinjve

Grupet e synuara:

DONATORI

Co-funded by the European Union

(Bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian)

QËLLIMI

Objektivi i përgjithshëm është të forcojë përfaqësimin e interesit dhe kontributin e të rinjve ruralë në zbatimin e agjendës së anëtarësimit të Shqipërisë në BE në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural në afat të gjatë. Objektivi specifik është rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën sociale, ekonomike dhe politike të komuniteteve rurale dhe të largëta të Shqipërisë verilindore në planin afatmesëm, përkatësisht në qarkun e Shkodrës, Kukësit dhe Dibrës.

AKTIVITETET

Projekti është një ftesë për të parë botën rurale nga perspektiva e të rinjve: u mundëson të rinjve rural të ndërgjegjësohen për mundësitë e disponueshme në nivel sektori, të marrin pjesë aktive në rritjen e qëndrueshme të territoreve të tyre, të ushtrojnë zërin e tyre në arenën publike.

Aktivitetet ndahen në 3 Grupe (AC), shtylla të strategjisë së ndërhyrjes, të pasqyruara në rezultatet e projektit:

AC 1 – NDERGJEGJESIM

Për të rritur ndërgjegjësimin për rolin e të rinjve në reformën e bujqësisë dhe zhvillimit rural të Shqipërisë. Fushata informuese drejtuar të rinjve mbi situatën e zhvillimit bujqësor dhe rural në Shqipëri; trajnime për fuqizimin e rinisë rurale për organizatat e shoqërisë civile, organizatat bazë, autoritetet lokale dhe të rinjtë; një fushatë në mediat sociale mbi praktikat e mira të Projektit.

AC 2 – AKTIVIZMI. Rritja e aktivizmit të të rinjve për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave rurale të synuara. Krijimi i Fondit të Ndihmës RURAL-YOU për të garantuar mbështetjen financiare për iniciativat inovative për zhvillimin rural në bujqësi, turizmin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit rural. Fondi do të synojë organizatat bazë për iniciativa të shkallës së mesme, të fokusuara në punësimin e të rinjve dhe zhvillimin profesional; grupe joformale të rinjsh dhe/ose të rinjsh, për nisjen dhe/ose promovimin e iniciativave të vogla sipërmarrëse dhe të vetëpunësimit përmes konkursit “Prodhuesit e Rinj Rural”. Krijimi i një grupi mbështetës të të rinjve, i përbërë nga ekspertë të organizatave partnere, për të ofruar asistencë teknike gjatë gjithë ciklit të zbatimit të nismave të tyre.

AC 3 – RRJETI Për të konsoliduar platformën Rural Youth Hub si një përvojë pilot për të angazhuar të rinjtë që jetojnë në zona të largëta në veprimet e rrjetëzimit dhe dialogun e politikave. Punëtori me pjesëmarrje për të zhvilluar organizimin e brendshëm dhe planifikimin strategjik; vizita nga kolegët për shkëmbimin e përvojave me iniciativa të rëndësishme rinore rurale në nivel kombëtar dhe të BE-së; një kurs trajnimi mbi avokimin për zhvillimin rural. E gjithë kjo me synimin për të ofruar më shumë mundësi për të rinjtë e fshatrave shqiptarë për të përfaqësuar më mirë interesat e tyre dhe për të ndikuar në politikat dhe vendimmarrjen në nivel lokal, kombëtar dhe të BE-së.

PARTNER

Affiliated Entity
Associate
Other cooperations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *