Search
Close this search box.

Struktura ADAD

Anetaresia-Asambleja e Pergjitheshme(AP)

Nӫ ADAD Malore aderojnë 750 anëtarë tӫ strukturuar nӫ 30 grupe prodhuesish sipas aktiviteteve bujqesore dhe territoreve në Rajonet Malore Kukës, Dibër, Korçë dhe Shkodër. Asambleja e Pergjitheshme eshte organi me i larte vendimarres i shoqates dhe drejtohet nga Kryetari i Shoqates i cili eshte prodhues.

Keshilli Administrativ

KA eshte organi ekzektiv, administron aktivitetin e Shoqates dhe drejtohet nga Kryetari  Shoqates.  KA perbehet prej 11 vetash te cilet perfaqesojne grupet prodhuese dhe rajonet e tyre. Ato kane aktivitetet te rendesishme ne fushen e prodhimit, ruajtjes, perpunimit dhe tregtimit te frutave, te dritherave dhe perimeve.

Ekipi teknik:

Adad Malore ka një ekip teknik dhe profesional të formuar në kuadrin e mbështetjes së FERT dhe që shoqëron  prodhuesit në vënien në jetë aksionet e tyre si dhe bën përgjithësimin e eksperiencave më të mira, të vendit dhe të huaja. Ekipi teknik ka kompetencat dhe logjistiken e duhur per te shoqeruar aktivitetet e prodhuesve ne zhvillimin ebujqesise, agroturizmit e me gjere ne zhvillimin e zonave rurale.

Adad Malore ka ekipin teknik prej 8 vetash qe drejtohet nga Drejtori i Ekzekutiv. Ka zyren qendore ne Tirane dhe 2 zyra lokale ne Korce dhe Has dhe 2 specialist ne Diber dhe Kukes. Ekipi eshte i kompletuar me 5 specialiste te frutikultures dhe 3 punonjes per kordinimin, financen dhe kominikimin (shih organigramen). Per aspekte te veçanta angazhon dhe asistent nga Universiteti Buqjesor i Tiranes etj. (shih organigramen pdf)

Organigrama

Anetaresia e adad malore

  • Ne Adad aderojne 600 anetare, te strukturuar ne 26 grupe, ku 16 prej te tyre jane informale dhe 10 jane grupe formale.
  • Ne grupet formale bejne pjese rreth 25 % e anetarve, te cilet kane ngritur aktivitete ekonomike si ne prodhimin e fidaneve, ruajtjes, tregtimit dhe agroperpunimit te frutave.
  • Ne grupet informale bejne pjese shumica ose 75 % anetarve te organizuar ne grupe te pemetarise sipas rajoneve, te cilet jane jane organizuar per te zgjidhur çeshtje te asistences teknike, inputeve, te tregut etj.

 

 

Adad malore ka një zhvillim te qëndrueshëm dhe dinamik ne rritjen e numrit të anëtarëve dhe strukturimin e tyre në grupe dhe aktivitetet e tyre. Kane rritur siperfaqet e  pemetoreve  veçanërisht ato me dendësi të lartë, prodhimin dhe perpunimin e frutave, gjithashtu kane investuar ne ngritjen e dhomave te ftohta, agroperpunim etj.